O společnosti

Společnost Payment Planet s.r.o. (dále jen Společnost) je zaregistrována v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem hl.m. Prahy 30.12.2016, IČO: 05437342.
Hlavními předměty podnikání Společnosti jsou:
• Činnost Operátora mezinárodního platebního systému (MPS) PAYMENT PLANET;
• Poskytování služeb právnickým osobám (bankám, poskytovatelům platebních služeb, finančním společnostem) v oblasti organizace a optimalizace IT infrastruktury související s automatizací finančních procesů včetně peněžních převodů (FinTech služby);
• Poskytování evropským společnostem poradenských služeb týkajících se zavedení a integrace současných IT řešení, mezi jiné zaměřených na dodržování nejnovějších evropských směrnic (PSD2 aj.), automatizace a standardizace finančního zúčtování, AML compliance a jiných RegTech služeb.
Mezinárodní platební systém PAYMENT PLANET
MPS PAYMENT PLANET je společenstvím organizací (Subjektů MPS) zapojených do jednotného informačního prostoru a spolupracujících dle Pravidel MPS za účelem poskytování platebních služeb převodu peněžních prostředků, včetně služeb přes převodu peněžních prostředků.
Produkty a řešení MPS umožňují bezpečně a účinně uspokojovat každodenní potřeby Účastníků MPS a spotřebitelů služeb převodu peněžních prostředků a zajistit bezpečnost transakcí a spolehlivost zákaznického servisu. Účelem MPS je organizace procesu poskytování služeb převodu peněžních prostředků (včetně přeshraničních převodů) Zákazníkům MPS prostřednictvím Subjektů MPS za použití moderní platební infrastruktury, speciálně zaškolených zaměstnanců a moderního vybavení. Poskytované služby jsou bezpečné, kvalitní, dostupné a operativní.
Platební organizací MPS PAYMENT PLANET je Payment Planet s.r.o.
Společnost byla registrována Českou národní bankou jakožto poskytovatel platebních služeb 5.6.2017.
Společnost je oprávněna poskytovat tyto platební služby:
- emise a správa platebních prostředků a zařízení pro přijetí finančních nástrojů,
- převod finančních prostředků mezi fyzickými osobami bez založení účtu poskytovatelem služeb (peněžní převody).
Společnost je Operátorem, Operačním střediskem a Platebně-clearingovým (Clearingovým) střediskem MPS PAYMENT PLANET.
Sídlo a kancelář společnosti se nacházejí na adrese: Politických vězňů 911/8, Praha 1, Nové Město, 11000, Česká republika. SWIFT BIC: PAPOCZP1.

Zúčtovacím střediskem (ZS) MPS PAYMENT PLANET je UniCrediBank, SWIFT BIC UNCRSKBX.


Pravidla MPS dovolují Operátorovi využít k zajištění platebního styku jiné úvěrové organizace jakožto Zúčtovací střediska MPS na základě smlouvy.
Subjekty MPS se rozumějí Operátor, Operační středisko, Clearingové středisko, Zúčtovací středisko(a), Účastníci a Partneři MPS.
Účastníci MPS jsou organizace, které se připojily a řídí Pravidly MPS za účelem poskytování služeb peněžních převodů a které mají (pokud je to nutné) licenci (povolení) na převody peněžních prostředků dle právních předpisů země, kde mají své sídlo. Úvěrové organizace Účastníci MPS jsou oprávněni využívat jiné právnické osoby jakožto své zástupce k odeslání a vyplácení peněžních převodů za předpokladu, že tito osoby mají povolení (licenci) na provozování této činnosti (pokud je tato činnost podléhá licencování v zemí, kde mají své sídlo).
Partneři MPS jsou právnické osoby včetně těch, které (pokud je to nutné) mají licenci (povolení) na převody peněžních prostředků dle právních předpisů té země, kde mají své sídlo, a kteří se nepodřídili Pravidlům MPS jako celku a provádějí převody jakožto zákazníci Účastníka MPS v souladu s Pravidly MPS a/nebo odpovídajícími dohodami uzavřenými s Účastníky MPS.
Zákazník MPS je fyzická nebo právnická osoba (rezident/nerezident), která uzavřela s Účastníkem MPS a/nebo s Partnerem smlouvu o poskytování služeb v souladu s Pravidly MPS a/nebo která využívá služeb MPS.

Cíle a úkoly Společnosti
Úkolem Společnosti jakožto Operátora MPS PAYMENT PLANET je vytvoření široké sítě pro přijímání a odesílání peněžních prostředků fyzických a právnických osob za použití různých metod odesílání a přijímání hotovosti a bezhotovostních peněžních prostředků:
• Bankovní účty a platební karty, elektronické peněžní prostředky a účty u mobilních operátorů – přes integrační brány, internet, mobilní zařízení, bankomaty a samoobslužné terminály;
• V hotovosti na pobočkách bank a společností, které jsou Subjekty MPS, a jejich zástupců, v bankomatech a samoobslužných terminálech;
• Vytvoření infrastruktury platebního střediska a připojení k němu vedoucích poskytovatelů a integrátorů platebních služeb a partnerských sítí pro příjem a výdej peněžních převodů.  
• Nabídka Účastníkům a Partnerům MPS konkurenčně výhodné provize za odeslání v příjem peněžních převodů;
• Monitoring trendů na trhu peněžních převodů a platebních služeb, rychlé reagování na změny situace a zavádění inovačních technologií.
Vytvoření MPS má tyto účely:
• Zajištění pro Zákazníky MPS (fyzické a právnické osoby) komfortního informačního prostředí pro převod peněžních prostředků, odesílání a příjem peněžních převodů za použití všech druhů hotovostního a bezhotovostního servisu;
• Zajištění pro Účastníky MPS dodatečných výnosů díky rozšíření nabídky služeb poskytovaných svým zákazníkům;
• Vytvoření pro Účastníky MPS příznivých podmínek pro získání nových zákazníků a zvýšení efektivity práce poboček a samoobslužných zařízení díky zavedení nových služeb.
Společnost má reálné možnosti k propagaci a zavádění inovačních řešení. Její management má praktické zkušenosti se zaváděním nových technologií, a také s vývojem a propagací na trhu platebních služeb. Nabízená technologická a softwarová řešení rozšiřují geografii poskytovaných platebních služeb a snižují jejich cenu pro veřejnost a Účastníky MPS, mimo jiné kvůli zajištění pohodlného přístupu k širokému spektru platebních služeb.
ZVEME VÁS KE SPOLUPRÁCI!