Peněžní převody

Mezinárodní platební systém MPS PAYMENT PLANET nabízí bankám a platebním organizacím spolupráci v oblasti provádění peněžních převodů fyzických osob bez nutnosti založení účtu.

Účastníkům a Partnerům poskytujeme specializovaný software vyvinutý dle schématu „tenký klient“ (GUI) nebo softwarové rozhraní (API), služby nastavení a podpory, a také sestavení evidence a vytváření clearingových souborů pro zúčtování.

MPS PAYMENT PLANET je společenstvím organizací (Subjektů MPS) zapojených do jednotného informačního prostoru a spolupracujících za účelem poskytování platebních služeb týkajících se převodu peněžních prostředků včetně služeb přeshraničního převodu peněžních prostředků.

Platební organizací MPS PAYMENT PLANET je Payment Planet s.r.o., která je zároveň Operátorem, Operačním střediskem a Clearingovým střediskem MPS.

 

Při přijetí a vyplácení převodů je Účastník MPS povinen dodržovat ustanovení platné finanční legislativy, a také právní předpisy tykající se zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu té země, ve které mají své sídlo a působnost.

Při odeslání převodu fyzické osoby bez založení účtu ve prospěch jiné fyzické osoby nebo vyplácení (vrácení) fyzické osobě převodu hotovostních peněžních prostředků odeslaných fyzické osobě bez založení účtu vytváří Účastník MPS v systému elektronického oběhu dokladů (dále SEOD) elektronický platební doklad (dále EPD) obsahující odpovídající Příkaz Účastníka MPS, který se odesílá přes schválený informační kanál do Operačního střediska.

SEOD PAYMENT PLANET představuje jednotný chráněný informační prostor zahrnující  tyto složky:
•    Softwarový a hardwarový komplex Operačního a Clearingového střediska MPS (obsahující ústřední databázi).
•    Ověřovací středisko MPS,
•    Specializovaný software pro Účastníky MPS (WEB-rozhraní pro uživatelé, GUI),
•    Rozhraní pro programování aplikací (Application Program Interface, API),
•    Elektronický katalog Účastníků.

Softwarový a hardwarový komplex Operačního střediska MPS realizuje tyto funkce:
•    kontrola shody certifikátů chráněných klíčů Účastníků používajících GUI a API připojení,
•    příjem od Účastníků MPS a zpracování EPD s Příkazy na odeslání, vyplácení nebo vrácení převodů,
•    kontrola přicházejících od Účastníků MPS Příkazů k odeslání nebo vyplácení převodů z hlediska úplnosti informací o odesílateli/adresátovi převodu, a také zajištění veškerých potřebných procedur týkajících se zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;  
•    generace kódů účelů plateb (KÚP) pro nové převody, 
•    informování Účastníků o výsledcích zpracování jejich Příkazů v reálném čase,
•    přístup Účastníků MPS k Ústřední databázi pro evidenci odeslaných / vyplacených / vracených převodů, které byly odeslány / vypláceny / vráceny na servisních místech Účastníka nebo jeho zástupce,
•    přístup Účastníků MPS k Elektronickému katalogu Účastníků MPS,
•    součinnost s Clearingovým střediskem MPS v reálném čase pro zjištění množství prostředků na účtech Účastníka a možnosti přijetí Příkazu ke zpracování.

Softwarový a hardwarový komplex Clearingového střediska MPS realizuje tyto funkce:
•    vedení běžných clearingových položek Účastníků, 
•    zjištění množství prostředků na účtech Účastníka a možnosti přijetí Příkazu ke zpracování,
•    vytváření clearingových souborů s netto položkami Účastníků pro provedení zúčtování na základě výsledků operačního dne (pro Zúčtovací středisko(a)),
•    vytváření souborů s detailizací operací vyplácení a vrácení převodů, které byly zohledněny při výpočtu netto položek Účastníka MPS pro poskytnutí ho Účastníkovi MPS.

Ověřovací středisko MPS zajišťuje potvrzení pravosti kryptografických klíčů Účastníků.

Specializovaný software pro Účastníky MPS představuje WEB rozhraní pro uživatelé Účastníků (GUI) a je určen pro odesílání Příkazů Účastníků MPS k odeslání, vyplácení nebo vrácení převodů a také za účelem evidence a spravování.

GUI zajišťuje spojení se serverem Operačního střediska MPS pomocí sítě internet přes chráněný kanál za použití šifrovacího protokolu TSL/SSL a kryptografických klíčů, jejichž pravost je potvrzena Ověřovacím střediskem MPS.

Příkazy Účastníků jsou podepisovány elektronickým podpisem, vygenerovaným za použití kryptografického algoritmu RSA a délkou chránícího klíče nejméně 2048 bitů.

Rozhraní pro programování aplikací (Application Program Interface, API) představuje WEB servis, který je určen k integraci softwaru Účastníka se softwarem Operačního střediska MPS. Při integraci API používají uživatelé Účastníka MPS software Účastníka MPS pro vytváření Příkazů Účastníků MPS k odeslání, vyplácení nebo vrácení převodů.
API zajišťuje spojení softwaru Účastníka MPS se serverem Operačního střediska MPS přes síť internet
přes chráněný kanál za použití šifrovacího protokolu TSL/SSL a kryptografických klíčů, jejichž pravost je potvrzena Ověřovacím střediskem MPS. Příkazy Účastníků se předávají ve formě JSON-struktur osahujících elektronický podpis vygenerovaný za použití kryptografického algoritmu RSA a délkou chránícího klíče nejméně 2048 bitů.

Elektronický katalog Účastníků MPS je souborem navzájem propojených tabulek Ústřední databáze Operačního střediska a je určen k informování Účastníků o úplném seznamu Účastníků a servisních míst pro Zákazníky MPS, jejich adresách, telefonních číslech, otevírací době a také o tarifech MPS.

Uznání elektronického podpisu (EP).

Operátor MPS a Účastníci MPS uznávají, že EPD obsahující Příkaz Účastníka MPS k odeslání, vyplácení nebo vrácení převodu podepsaný EP, jehož pravost je potvrzena Ověřovacím střediskem MPS, je platnou obdobou platebního dokladu v tištěné podobě podepsaného zplnomocněnou osobou Účastníka MPS.

Při vytvoření v SEOD nového EPD obsahujícího Příkaz Účastníka MPS k přijetí a odeslání (vydání) a/nebo vrácení převodu Operační středisko předává tento EPD do Clearingového střediska.

Po ověření, zda Příkaz odpovídá požadavkům Pravidel MPS a ustanovením o opatření Příkazu údaji o Plátci (pokud nejsou uvedeny v Příkazu Účastníka MPS), Clearingové středisko zjišťuje,

zda má Účastník MPS dostatek peněžních prostředků k provedení Příkazu Účastníka MPS, a to na základě informací o množství peněžních prostředků na účtech Účastníka MPS získaných na základě platebního clearingu.

 

Při určování, zda má Účastník MPS na účtech dostatek peněžních prostředků, započítávají se všechny částky peněžních prostředků připsané Účastníkem MPS na bankovní účty v Zúčtovacím středisku během zúčtovacího období do dne provedení zúčtování za účelem provedení převodů Účastníkem MPS (včetně převodů zajišťovaných jeho zástupci), a přihlíží se k limitům stanoveným Operátorem MPS pro Účastníka MPS.


Při nedostatku peněžních prostředků Účastníka MPS na bankovních účtech v Zúčtovacím středisku je Clearingové centrum oprávněno odmítnout přijetí Příkazu Účastníka MPS a určit platební clearingovou pozici Účastníka MPS za účelem provedení zúčtování.
Při přijetí Příkazu Účastníka MPS k realizaci posílá Clearingové středisko do Operačního střediska elektronický doklad s tím, aby Operační středisko předalo Účastníku MPS údaje o přijetí Příkazu k realizaci.

 

Integrátor systémů peněžních převodů.

Payment Planet s.r.o. dále nabízí bankám a platebním organizacím Integrátor systémů peněžních převodů, který je komplexním softwarovým řešením pro připojení k mezinárodnímu platebnímu systému Payment Planet a jiným platebním systémům.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zeptejte se